Aydınlatma metni

SMA SOLAR TURKEY TEKNOLOJİ LİMİTED ŞİRKETİ

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA

MÜŞTERİ / POTANSİYEL MÜŞTERİ AYDINLATMA METNİ

(GERÇEK KİŞİ MÜŞTERİLER İLE TÜZEL KİŞİ MÜŞTERİLERİN GERÇEK KİŞİ TEMSİLCİLERİNE / ÇALIŞANLARINA İLİŞKİN)

SMA Solar Turkey Teknoloji Limited Şirketi (“SMA Solar Turkey” ve/veya “Şirket”) tarafından gizliliğinize saygı duyulmakta ve veri güvenliğinize önem verilmektedir.

Bu kapsamda işbu Aydınlatma Metni SMA Solar Turkey tarafından sizlere, müşterilerine / potansiyel müşterilere sunulmak üzere 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun” ve/veya “KVKK”) ve ilgili diğer mevzuat kapsamında kişisel verilerin ne şekilde, hangi amaçlarla işlendiğini, verilerinizin paylaşıldığı tarafları ve haklarınızı açıklamak ve aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirmek amacıyla hazırlanmıştır.

Kişisel verilerinizi KVKK kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla bu metinde belirtildiği şekilde, temel hak ve özgürlüklerinize halel gelmeden, hukuka uygun şekilde topladığımızı ve işlediğimizi bildiririz.

A. Hangi Kişisel Verilerinizi İşliyoruz?

Tarafımızca, bizimle paylaşmanız veya gerekli olması halinde, işlemeye konu olabilecek kişisel verileriniz aşağıdaki gibidir:

 • Kimlik Verisi: Ad, soyad, T.C. kimlik numarası, imza, imza sirküleri ve imza beyannamesinden ibarettir.
 • İletişim Verisi: Cep telefon numarası, e-posta adresi, faks numarası ve adres bilgilerinden ibarettir.
 • Mesleki Deneyim Bilgisi: Meslek bilgisi ve görev / unvan bilgisinden ibarettir.
 • Finansal Veri: Banka hesap bilgileri, fatura bedelleri, alacak bakiyesi, borç bakiyesi, bilanço bilgileri, finansal performans bilgileri, kredi ve risk bilgilerinden ibarettir.
 • Müşteri İşlem Bilgisi: Fatura, senet, çek bilgileri, sipariş bilgisi ve talep bilgisinden ibarettir.
 • Pazarlama Veri Bilgisi: Geçmişte talep edilen ürün ve hizmet bilgilerinden ibarettir.
 • Görsel ve İşitsel Veri Bilgisi: İlgili kişiye ait görüntü ve ses kayıtlarından ibarettir (Etkinliklerde çekilen fotoğraf ve videolar, kartvizit kartında bulunan fotoğraf, çağrı merkezi kayıtları).

B. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

İşleme, Kanun m.3 hükmünde “kişisel verilerin kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması” olarak tanımlanmıştır.

Şirketimiz kişisel verilerinizi aşağıda belirtilen amaç ve sebeplerle işlemektedir:

 • Satış öncesi ve sonrası süreçlerin yürütülebilmesi,
 • Potansiyel müşterilerle ticari ilişki kurulabilmesi için gerekli iletişimin sağlanması,
 • Potansiyel müşterilere tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, mal ve hizmet tedariki için sözleşme yapılması ve tamamlanması, bunların kayıt altına alınması,
 • Ürün ve hizmet pazarlama süreçlerinin yürütülmesi,
 • Fiyat tekliflerinin iletilmesi,
 • Ürün ve hizmet satış süreçlerinin yönetilmesi,
 • Ürün ve hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yönetilmesi,
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi,
 • Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,
 • Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi,
 • Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi,
 • Pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi,
 • Anket ve toplu e-posta gönderimlerinin yapılması,
 • İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması ve Değerlendirilmesi,
 • Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
 • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,
 • Talep / şikâyet takibi,
 • Reklam / kampanya / promosyon süreçlerinin yürütülmesi,
 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • İş ilişkilerinin geliştirilmesi ve ürün tanıtımı,
 • Finans ve muhasebe işlerinin yönetilmesi,
 • Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Hukuk işlerinin takibi ve yönetilmesi,
 • Yetkili Kişi Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi amaçları ve aşağıda sayılan hukuki sebepler kapsamında Kanun’da belirtilen kişisel verilerin işlenme ilkelerine uygun olarak işlenmektedir.

Kişisel verileriniz, ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre ve her halde kanuni zamanaşımı süreleri kadar muhafaza edilecektir.

C. Kişisel Verilerin Toplama Yöntemi Ve Hukuki Sebebi

İlgili kişilerin yukarıda sayılan kişisel verileri çeşitli elektronik ve fiziksel yollarla toplanmaktadır:

 • Şirketin web sitesinde yer alan bilgi ve iletişim formları aracılığıyla elektronik yollarla,
 • E-posta mesajları ve/veya sosyal medya mecraları üzerinden gönderilen mesajlar aracılığıyla elektronik yollarla,
 • Çağrı merkezi aracılığıyla elektronik ortamda / Şirket çalışanları ile gerçekleştirdiğiniz telefon görüşmeleri sırasında elde edilen ses kayıtları aracılığıyla elektronik yollarla,
 • Şirket Gizlilik ve Çerez Politikasında detayları belirtildiği üzere web sitesi kullanılan çerezler vasıtasıyla elektronik yollarla,
 • Şirketin satış yetkilileri vasıtasıyla fiziki ortamda,
 • Şirketin düzenlediği veya katıldığı etkinlik ve fuarlarda ilgili kişilerden toplanan verilerin Şirket temsilcileri/çalışanları tarafından Şirkete fiziken ya da elektronik yollarla iletilmesi ile.

Burada sayılan yöntemlerle elde edilen kişisel veriler, Kanun m.5 hükmünde düzenlenen;

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • Şirketin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Şirketin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması, ve

D. İlgili kişinin açık rızası hukuki sebeplerine dayanarak toplanmakta ve işlenmektedir.

 1. Kişisel Verilerin Aktarılması

SMA Solar Turkey kişisel verileri Kanunda sayılan genel ilkelere uygun olarak, gerekli veri minimizasyonunu sağlayarak ve gerekli teknik ve idari güvenlik tedbirlerini alarak işlemeye özen göstermektedir. Kişisel verileriniz, Kanunda belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde işlenecek ancak aşağıdaki hallerde ve belirtilen 3. kişilerle gerektiği ölçüde paylaşılacaktır:

 • Grup şirketleri, tedarikçilerimiz, iş ortaklarımız ile sınırlı olarak,
 • İlgili mevzuat gereği, vergi dairesi gibi yetkili kamu kurum ve kuruluşları,
 • Mahkeme, savcılık, emniyet gibi adli ve idari mercilerden talep edilmesi ve herhangi bir dava süreci olması halinde bu gibi merciler,
 • Hukuki bir ihtilaf vuku bulması halinde veya danışmanlık amacıyla şirketimiz avukatları,
 • Öte yandan işbu Aydınlatma Metni kapsamında belirtilen kişisel verileriniz, Şirket global sunucularında tutulmakta olduğundan, ad-soyad, adres, e-posta adresi, cep telefonu numarası ve sabit telefon numarası, meslek grubu Kanun m.9 hükmüne uygun olarak açık rızanız doğrultusunda yurt dışına aktarılabilir.

E. Kişisel Verilerin Saklanması

Kişisel verileriniz Kanunun m. 5 ve m. 6 hükümlerine uygun olarak yukarıda hukuki sebebi belirtilen kanuni istisnalar ve açık rıza kapsamında işlenmekte ve muhafaza edilmektedir. Bu kapsamda kişisel verileriniz yukarıda belirtilen işleme amaçlarının gerektirdiği süre boyunca saklanacaktır. Buna ek olarak SMA Solar Turkey, ilgili kişiler ile arasında doğabilecek herhangi bir uyuşmazlık durumunda, uyuşmazlık kapsamında gerekli savunmaların gerçekleştirilebilmesi amacıyla sınırlı olmak üzere ve mevzuat uyarınca belirlenen zamanaşımı süreleri boyunca kişisel verileri saklayabilecektir. Açık rıza hukuki sebebine dayanılarak işlenen kişisel veriler ise, açık rızanızı geri almadığınız sürece belirtilen amaç ve yöntemlerle işlenecektir ve Kanuna uygun olarak muhafaza edilecektir.

F. İlgili Kişinin Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, işbu Aydınlatma Metni’nde aşağıda düzenlenen yöntemlerle Şirketimize iletmeniz durumunda Şirketimiz talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin Şirket için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esaslari Hakkinda Tebliğ’de belirlenen tarifedeki ücret alınabilir. Bu kapsamda;

 • Hakkınızda kişisel veri işleyip işlemediğimizi öğrenebilir, eğer işliyorsak veya işlemişsek, buna ilişkin bilgi talep edebilirsiniz.
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığı öğrenebilirsiniz.
 • Kişisel verilerinizin yurt içi veya yurt dışına aktarılıp aktarılmadığını ve kimlere aktarıldığını öğrenebilirsiniz.
 • Yanlış ve eksik kişisel verilerinizin düzeltilmesini ve bu verilerin aktarıldığı veya aktarılmış olabileceği alıcıların bilgilendirilmesini talep edebilirsiniz.
 • Kişisel verilerinizin KVKK madde 7’de öngörülen şartlar çerçevesinde imha edilmesini (silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini) talep edebilirsiniz. Ancak imha talebinizi değerlendirerek hangi yöntemin uygun olduğu somut olayın koşullarına göre tarafımızca değerlendirilecektir. Bu bağlamda seçtiğimiz imha yöntemini neden seçtiğimiz ile ilgili bizden her zaman bilgi talep edebilirsiniz.
 • Kişisel verilerinizin aktarıldığı veya aktarılabileceği üçüncü kişilerin söz konusu imha talebiniz ile ilgili bilgilendirilmesini talep edebilirsiniz.
 • Münhasıran bir otomatik sistem kullanılarak oluşturulmuş kişisel veri analizinizin sonuçlarına bu sonuçlar çıkarlarınıza aykırıysa itiraz edebilirsiniz.
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep edebilirsiniz.

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili hususlarda başvurunuzu Şirketin web sitesinde bulunan başvuru formunu doldurarak veya Tebliğ uyarınca yazılı ve imzalı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından SMA Solar Turkey’e daha önce bildirilen ve Şirketin sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanarak yapabilirsiniz. Başvuruda;

 1. Ad, soyad ve başvuru yazılı ise imzalı olarak,
 2. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,
 3. Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,
 4. Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası,
 5. Talep konusunun bulunması ve konuya ilişkin bilgi ve belgelerin başvuruya eklenmesi gerekir.

Şirket tarafından, talebinizin niteliğine ve başvuru yönteminize göre başvurunun size ait olup olmadığının belirlenmesi ve böylece haklarınızı koruyabilmek amacıyla, ek doğrulamalar (kayıtlı telefonunuza mesaj gönderilmesi, aranmanız gibi) istenebilir. Örneğin Şirkette kayıtlı olan e-posta adresiniz aracılığıyla başvuru yapmanız halinde Şirkette kayıtlı başka bir iletişim yöntemini kullanarak size ulaşabilir ve başvurunun size ait olup olmadığının teyidini isteyebiliriz.


VERİ SORUMLUSU İLETİŞİM BİLGİLERİ

Veri Sorumlusu Unvanı: SMA Solar Turkey Teknoloji Ticaret Limited Şirketi

Adresi: Barbaros Mah. Kardelen Sk. Palladium Tower Blok No:2

İç Kapı No: 118 Ataşehir / İstanbul

MERSİS No: 07721382691000001

Internet Sitesi: www.sma.com.tr

E-posta Adresi: satis@sma.com.tr, sma.events@sma-solar.info

KEP Adresi: smasolarturkey@hs03.kep.tr